×

Gezocht: leercoach!

Tijdens de coronapandemie lanceerde onze stad het leerbuddyproject. Via dit initiatief gingen vrijwilligers aan de slag met leerlingen uit het Halse onderwijs die een leerachterstand hadden opgelopen. Omdat de vraag naar begeleiding nog altijd hoog is, bouwen we verder op het succes van dit project met het gloednieuwe initiatief ‘Studeer je mee?’-atelier. Mét een warme oproep naar studiecoaches!

Wat houdt het project in?

Met het nieuwe ‘Studeer je mee?’-atelier komt de stad tegemoet aan de hoge vraag naar studiebegeleiding. Ingeschreven Halse scholen kunnen leerlingen uit de lagere school en het secundair onderwijs aanmelden. Studiecoaches helpen hen vervolgens door hen te begeleiden bij het huiswerk. Zo leren ze o.a. zelfstandig werken, een passende studiemethode ontwikkelen en de nodige structuur, planningen en pauzes in te lassen. Meertalige leerlingen die moeilijkheden ondervinden met de schooltaal kunnen op aangepaste begeleiding rekenen.

Iedereen is welkom in het atelier! Focus hierbij ligt bij gezinnen die de ondersteuning niet zelf kunnen realiseren, omwille van te weinig draagkracht, beperkte kennis, armoede … De ouders van de leerlingen geven toestemming om deel te nemen aan het project.

Opgelet, vakinhoudelijke hulpvragen (bijlessen) komen in dit atelier niet aan bod. Leerlingen die kampen met leer- of taalstoornissen verwijzen we graag door naar professionele begeleiding door bv. een logopedist.

Wanneer?

Het ‘Studeer je mee?’-atelier gaat van start in januari 2023 en loopt tot en met juni 2023. Zowel de scholen van het lager onderwijs als van het secundair onderwijs kunnen intekenen op het aanbod.

Waar?

Voor de lagere scholen: voor een makkelijke toegankelijkheid organiseren we de ateliers op de betrokken scholen. De schoolomgeving voelt voor de jongste leerlingen veilig en vertrouwd en dat heeft een positieve impact op het leerproces.

Voor de secundaire scholen: de ateliers vinden op dinsdag van 16u tot 19u plaats in JC De Kazerne. Door de studenten te ontvangen in deze prikkelarme ruimte maken ze meteen ook kennis met de locaties van de blokspot, het JAC en Overkop.

Profiel:

Je bent bereid om op vrijwillige basis of in kader van een stage leerlingen te ondersteunen bij het ‘leren leren’ (enkel structuur aanbieden en niet remediëren). Enkele voorbeelden zijn (niet-limitatief): studenten uit het hogere onderwijs, gepensioneerde of actieve leerkrachten, werkzoekenden, mensen uit het jeugdwerk … Vakinhoudelijke kennis is niet noodzakelijk, maar kan een meerwaarde zijn. 

Praktisch:

 • Je stelt je vóór 21/11/2022 kandidaat via het online aanmeldingsformulier.
 • Je bent bereid om je het komende schooljaar (januari 2023 tot en met juni 2023) wekelijks +/- 3 uur vrij te maken om de ondersteuning te bieden.
 • Je bent bereid om leerlingen te begeleiden op een externe locatie. 
 • Je kan een recent blanco uittreksel (max. 3 maand oud) voorleggen uit het strafregister voor het werken met kinderen (minderjarigenmodel).
 • Er wordt voor deze periode een vrijwilligersovereenkomst (incl. verzekering) gesloten. 
 • Reële onkosten kunnen worden vergoed (vb. verplaatsingsvergoeding).
 • In geval van een stage is het mogelijk dat er andere en/of aanvullende praktische afspraken gelden. Deze worden vastgelegd in een stageovereenkomst. 

Wat wordt er verwacht? 

 • Je neemt als studiecoach deel aan alle nodige opstartgesprekken, zowel met de stad als met de betrokken scholen.
 • Je verliest op geen enkel moment de doelstelling van het project uit het oog: 'leren leren' (aanbieden van structuur, agenda overlopen …). Focus ligt hierbij niet op het vakinhoudelijke. 
 • Je koppelt op regelmatige basis terug over de evolutie van de leerlingen en de ondernomen stappen. Je bent ook betrokken bij de tussentijdse en eindevaluatie van het project. 
 • Je houdt rekening met het beroepsgeheim en de meldingsplicht tijdens de uitvoering van de begeleiding. 
 • Er zullen intervisiemomenten en/of vormingsdagen georganiseerd worden. Deelname hieraan is verplicht. 
 • Bij afwezigheid neem je als studiecoach tijdig contact op met de school (enkel indien toegewezen aan een school) en de dienst Kinderen en Jongeren. Zo kunnen leerlingen en/of ouders tijdig worden gecontacteerd. Je brengt ook alle betrokken partijen op de hoogte in geval van stopzetting van de begeleiding. Er zal dan een eindevaluatie plaatsvinden. 
 • Je leeft de gemaakte afspraken na. Indien één van de partijen hun engagement niet naleeft, kan dit gemeld worden aan de projectcoördinator en/of school.
 • In geval van een stage is het mogelijk dat er andere en/of aanvullende verwachtingen gelden. Deze worden dan vastgelegd in een stageovereenkomst.