×

Verwarmingstoelage

Regel online

Wat is het?

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen* elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

* Huisbrandolie (mazout), verwarmingspetroleum ( type c), bulkpropaangas (petroleumgas)

Waarmee moet ik rekening houden?

Je komt in aanmerking voor een tussenkomst als je behoort tot een van de onderstaande categorieën:

➜ Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Daarnaast is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van deze huishoudens lager of gelijk is aan € 22.034,79 verhoogd met € 4.079,35 per persoon ten laste.

➜ Categorie 2: personen met een begrensd inkomen

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 22.475,49 verhoogd met € 4.160,94 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

➜ Categorie 3: personen met schuldenoverlast

Je geniet van een collectieve schuldenregeling OF schuldbemiddeling. Aansluitend op bovenstaande voorwaarden moet het OCMW ook vastgesteld hebben dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Wat moet ik doen?

Een korting op een verwarmingsfactuur kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Doe dit binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat breng ik mee?

 • Een kopie van je elektronische identiteitskaart (eID);
 • Een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
 • Het meest recent aanslagbiljet van de belastingen
 • Indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
 • Voor categorie 3: de personen met een schuldenoverlast, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van de schuldbemiddelaar.

De Welzijnsbalie zal om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden via elektronisch weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. De Welzijnsbalie kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Hoeveel kost het?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen leveringen vanaf 1 juli 2022 en leveringen tot en met 30 juni 2022. Voor de actuele voorwaarden en het toelagebedrag per liter, consulteer www.verwarmingsfonds.be

Wat moet ik nog weten?

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt niet tussen voor:

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen
 • pellet
 • hout
 • steenkool.

Meer info en contact

Regel online