×

Vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Regel online

Wat is het?

Je kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het energieprestatiecertificaat (EPC). De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Waarmee moet ik rekening houden?

Er moet altijd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd zijn en het gebouw moet een voldoende laag E-peil hebben. Een E-peil wordt enkel toegekend voor nieuwbouw (of gelijkgesteld) of na een ingrijpende energetische renovatie (IER). Het wordt na beëindiging van de werken toegekend.

Wat moet ik doen?

  • De vermindering wordt automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je moet er dus zelf niets voor doen. Als je meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kan je bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van je EPC en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.
  • De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het EPC. Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten.

Hoeveel kost het?

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

  • Wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd? Gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?
  • Hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar?
  • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. Alleen het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen, heeft dat geen invloed meer op de toekenning van de vermindering.

Meer info en contact

Regel online