×

Toelage voor milieuverenigingen

Wat is het?

Verenigingen die lid zijn van de milieuraad kunnen jaarlijks een toelage aanvragen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om in aanmerking te komen voor de toelage dient de milieuverenigingen aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • De vereniging moet minimum één jaar actief zijn;
  • De zetel van de vereniging moet op het grondgebied van Halle gevestigd zijn;
  • De vereniging moet een bestuur hebben met ten minste 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Twee derde van het bestuur moet woonachtig zijn in Halle;
  • De voertaal van de werking is in het Nederlands;
  • Om aanvaard te worden moet een vereniging bij de start minstens 3 leden hebben maar vanaf het derde werkjaar minimum 10 effectieve leden;
  • De vereniging dient minimum 3 activiteiten per jaar te hebben;
  • De vereniging moet open staan voor alle Hallenaren;
  • De vereniging moet erkend zijn door de milieuraad en moet zich akkoord verklaren met het huishoudelijk reglement van de milieuraad van Halle.

Wat moet ik doen?

Je kan een toelage voor milieuverenigingen online aanvragen via het webformulier.

Om van deze toelage te genieten moet de verenging jaarlijks vóór 30 september een aanvraag indienen.

Hoeveel kost het?

Het premiebedrag wordt toegekend op basis van de bedrijvigheid van de verenging (aanwezigheid op de milieu-raad, organisatie van activiteiten, organisatie van lessenreeksen, …).

Meer info en contact