×

Erkenning van een Halse vereniging

Wat is het?

Een vereniging is een groep mensen die zich verenigt onder één noemer/naam om een gemeenschappelijk doel te bereiken via (groeps)activiteiten die zich hoofdzakelijk in de vrije tijd van mensen afspelen. 

De erkenning houdt in dat verenigingen:

 • kunnen deelnemen aan de betrokken sectorale adviesraden en/of betrokken kunnen worden in advies- en participatietrajecten van de stad Halle. 
 • aanspraak kunnen maken op subsidies (indien aan de voorziene criteria wordt voldaan die opgenomen zijn in de subsidiereglementen).
 • aanspraak kunnen maken op tariefverminderingen en/of voorrang bij terbeschikkingstelling van stedelijke infrastructuur en materiaal.
   

Waarmee moet ik rekening houden?

Om door de stad erkend te worden als Halse vereniging dient de vereniging aan volgende voorwaarden te voldoen: 

 • De vereniging is een vzw of een feitelijke vereniging.
 • De vereniging heeft minstens 3 actieve (bestuurs)leden.
 • De vereniging heeft een actieve werking in Halle. Indien dit niet zo is, dient de vereniging aan te tonen om welke reden(en) dit niet mogelijk is. De vereniging licht toe welke inspanningen ze levert om de Halse samenleving te bereiken.
 • De voertaal is Nederlands.
 • De vereniging is een open vereniging. Dit betekent dat iedereen lid kan worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging en wettelijke bepalingen volgt. 
 • De vereniging sluit ter bescherming van haar leden, bestuurders, verenigingswerkers, vrijwilligers jaarlijks een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen af.

Daarnaast verbindt de vereniging er zich toe: 

 • geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, zogenaamd ras, nationaliteit, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, taal of sociale afkomst te dulden. 
 • elk discriminerend gedrag te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.

Wat moet ik doen?

Je kan de erkenning van je vereniging online aanvragen via het webformulier.

Nadien wordt de aanvraag tot erkenning behandeld door de betrokken stedelijke dienst. Als er een adviesraad is, brengt deze advies uit aan het College van burgemeester en schepenen. Dat College van burgemeester en schepenen beslist uiteindelijk over de erkenning van de vereniging.

Zijn er uitzonderingen?

 • Verenigingen met een commercieel oogmerk of winstoogmerk komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit reglement.
 • Ook onderwijsinstellingen vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement.

Wat moet ik nog weten?

 • De stad heeft het recht om na te gaan of de vereniging nog aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. 
 • Indien blijkt dat een erkende vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden uit art.2 kan het College van burgemeester en schepenen, na advies van de betrokken adviesraad/dienst de erkenning intrekken.

Documenten