×

Openbaarheid van bestuur

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Naast publicaties over ons beleid, regelgeving en dienstverlening via de pers, het stadsmagazine of online voorzien we ook de mogelijkheid voor iedereen om bestuursdocumenten op te vragen.

Iedereen kan bij de stad documenten inzien, er uitleg over vragen of er een kopie van opvragen. Belangrijk is wel te weten dat deze openbaarmaking zich beperkt tot bestaande documenten. Je kan de stad niet vragen om een nieuw document op te stellen met overzichten, berekeningen, enzovoort.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn wel enkele uitzonderingen:

 • persoonsgegevens (privacy),
 • documenten uitsluitend opgesteld ten behoeve van de strafvordering,
 • documenten die nog niet af zijn,
 • geheimhoudingsverplichting
 • ...

Wat moet ik doen?

Je kan een aanvraag doen voor inzage, voor een kopie of voor toelichting van een document.

De aanvraag kan gebeuren via:

 • een brief te richten aan Stadsbestuur Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle.
 • een mail naar info@halle.be

In de aanvraag vermeld je:

 • naam en adres van de aanvrager
 • over welke documenten het gaat
 • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst: op papier of digitaal

Waarmee moet ik rekening houden?

 • Om documenten aan te vragen bij de stad Halle hoef je niet van Halle te zijn.
 • Je moet in principe ook geen reden opgeven waarom je de documenten wilt inkijken.
 • Elke aanvraag wordt ingeschreven in een register.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

 • Normaal wordt je aanvraag ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de wet echter dat de openbaarmaking niet kan. Er wordt onderzocht of er geen uitzonderingsgronden (bijvoorbeeld wet op de privacy) van toepassing zijn.
 • De algemeen directeur neemt een beslissing binnen de 20 dagen nadat de aanvraag in het register is ingeschreven. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).
 • Je wordt per mail of brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de algemeen directeur.