×

Stedenbouwkundig attest

Een stedenbouwkundig attest is stedenbouwkundige informatie die je laat bevestigen op papier. Dit attest kan dienen ter voorbereiding van een dossier om een omgevingsvergunning aan te vragen of om te weten te komen of je in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden.

Waarmee moet ik rekening houden?

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je je kadastrale inlichtingen op papier wil laten bevestigen kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten

Bij een gunstig stedenbouwkundig attest  kan je architect onmiddellijk van start gaan met duidelijke voorschriften, regels of voorwaarden voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

Let op! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning! De in het attest vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de datum van uitreiking van het attest.

Wat moet ik doen?

Iedereen kan een stedenbouwkundig attest aanvragen. Je hoeft dus geen architect te hebben, noch moet je eigenaar zijn van de betrokken grond. Je vraag het attest aan bij Ruimte en wonen via het aanvraagformulier.

Hoeveel kost het?

De aanvraag en aflevering van een stedenbouwkundig attest is gratis.