Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over inspraak van de bevolking. De gemeenteraadscommissies vergaderen wanneer de beleidsvoering dit wenselijk acht.

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, behalve als:

  • het gaat om aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken
  • twee derde van de aanwezige leden op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid