Algemene overlegcommissie (AOC)

De algemene overlegcommissie onderzoekt voorgelegde stadszaken door te informeren, vrijblijvend te debatteren en advies uit te brengen. Men kan ook deskundigen horen. De algemene overlegcommissie heeft geen beslissingsrecht.

Het college van burgemeester en schepenen kan ambtshalve op of verzoek van een derde van de raadsleden de gemeenteraadsleden bijeenroepen om als algemene overlegcommissie te zetelen.

Een algemene overlegcommissie is openbaar, behalve als:

  • het gaat om aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken
  • twee derde van de aanwezige leden op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid
03/10/2017 20:00Algemene Overlegcommissie
07/11/2017 20:00Algemene Overlegcommissie
05/12/2017 20:00Algemene Overlegcommissie
Suggestie over deze website?