×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Volksraadpleging (referendum)

De gemeenteraad kan, op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van de gemeente, beslissen om de inwoners te raadplegen over de aangelegenheden, bedoeld in artikel 2, §2(*) van het decreet lokaal bestuur.
De raadpleging kan nooit gaan over persoonlijke aangelegenheden en aangelegenheden betreffende de jaarrekeningen, het meerjarenplan en de aanpassingen eraan, de gemeentebelastingen en de retributies.

(*) artikel 2, §2. De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 6, §1, VIII, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en met toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, oefenen de gemeenten ook de bevoegdheden uit die hen door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. Alleen als dat bij decreet uitdrukkelijk is bepaald, kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten regelen.

Reglement

Meer info en contact