Verzoekschriften van burgers

Iedere burger heeft het recht om verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Reglement

Meer info en contact