Financiële ondersteuning

Stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen

Om in aanmerking te komen voor subsidies door het stadsbestuur dient een sportvereniging eerst erkend te worden door het stadsbestuur. Het erkenningsreglement en de aanvraagformulieren tot erkenning kan je hieronder vinden. Deze formulieren dienen met de nodige bijlagen ingediend te worden bij de stedelijke sportdienst.

Indien het aanvraagdossier van de club voldoet aan de voorwaarden tot erkenning zal het college van burgemeester en schepenen de club erkennen als Halse sportvereniging.

In het kader van het Decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid kan de club in aanmerking komen voor het verkrijgen van stedelijke sportsubsidies binnen de voorziene budgetten en voor zover deze binnen de voorziene termijn worden aangevraagd. Het subsidiereglement kan je hieronder vinden. Reeds erkende sportclubs worden ieder jaar automatisch aangeschreven door de sportdienst voor het indienen van de nodige documenten. Nieuwe, reeds erkende clubs dienen zelf via een schrijven een aanvraag te doen tot het verkrijgen van deze subsidiedocumenten bij de stedelijke sportdienst.


Stedelijk impulssubsidiereglement voor sportverenigingen

Er kan door de sportverenigingen ook een aanvraag tot impulssubsidies worden ingediend ter verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders. Enkel sportverenigingen aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie en erkend door het stadsbestuur kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Meer uitleg hierover vind je in het reglement.

Toelage voor bouwen en verbouwen van verenigingslokalen

Bij gemeenteraadsbeslissing van 20/12/2011 bestaat er ook een reglement waarbij er een toelage kan verleend worden voor het bouwen, aankopen, voor bepaalde kosten van eerste inrichting en voor het verbouwen en aanpassen van verenigingslokalen bestemd voor ledenverenigingen van natuurlijke personen, gericht op vrijetijdsbesteding in de ruime zin van het woord (sport, jeugd, cultuur, senioren,...) en waarbij het gebouw in hoofdzaak bestemd is voor vrij gebruik door de eigen leden. In het reglement vind je hierover meer uitleg.

Projectsubsidies

Wil je iets realiseren in Halle, mensen bij mekaar brengen, je steentje bijdragen aan de bruis in onze stad? Dan kun je misschien financiële steun krijgen via het nieuwe projectsubsidiereglement. Het staat open voor alle organisaties en inwoners van Halle. Je project moet in de eerste plaats op Halle gericht zijn. Winst maken mag niet de hoofdbedoeling zijn van het initiatief. Je moet ruime bekendheid geven aan je project en ruimer mikken dan de eigen kring (vereniging, school, organisatie…). Het Nederlandstalig karakter spreekt voor zich. Subsidies bedragen tussen €250 en €1.500. Aanvragen richt je minstens 6 weken voor de start van het project aan het stadsbestuur, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle of makkelijk aan de hand van het webformulier via de knop hieronder. Lees alleszins het volledige reglement door vóór je een aanvraag indient.

Toelagereglement voor de organisatie van sportkampioenschappen

Dit reglement is van toepassing voor een sportclub die erkend lid is bij de sportraad en een sportkampioenschap wenst te organiseren op Provinciaal, Vlaams, Nationaal of Internationaal niveau.
Subsidies bedragen tussen €500 en €1.500. Aanvragen richt je minstens 6 weken voor de start van het kampioenschap aan het stadsbestuur, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle of makkelijk per mail via info@halle.be. De aanvrager gebruikt hiertoe het formulier dat je hieronder vindt.

Meer info en contact