×

Erkenning van een sportvereniging

Wat is het?

Vooraleer een sportvereniging subsidies kan krijgen van de stad, moet de vereniging erkend zijn.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om erkend te worden als sportvereniging, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De sportvereniging moet een open vereniging zijn, m.a.w. iedereen kan lid worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt;
  • Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement van de sportvereniging moet in het bezit zijn van de stedelijke sportdienst;
  • De sportvereniging moet een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk zijn;
  • De vereniging moet een bestuur hebben met ten minste 3 leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Twee derde van het bestuur moet woonachtig zijn in Halle;
  • Om aanvaard te worden moet een vereniging bij de start minstens 5 leden hebben.
  • De zetel van de vereniging moet op het grondgebied van Halle gevestigd zijn;
  • De voertaal van de werking is in het Nederlands.
  • De vereniging dient minimum 3 activiteiten per jaar te hebben.

Wat moet ik doen?

Je kan een erkenning van een sportvereniging online aanvragen via het webformulier

Let op! Om deze toelage te genieten moet de verenging jaarlijks vóór 30 juni een aanvraag indienen.

Wat moet ik nog weten?

  • De bekendmaking van de erkenning vindt plaats vóór 30 september van het betrokken jaar.
  • Tussen 1 en 31 oktober van het betrokken jaar kan beroep aangetekend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Documenten

Meer info en contact