Sonia Christiaens

Functie
Secretaris

De stadssecretaris is aanwezig op de vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen en stelt de notulen op. Zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers die de gemeenteraad of het college behandelen. De stadssecretaris geeft aan de raadsleden, indien deze hierom vragen, toelichting over de agendapunten van de gemeenteraad.

De stadssecretaris leidt en coördineert de gemeentelijke diensten. Zij is hoofd van het personeel en waakt over de deontologie van de ambtenaren. Zij zit de vergaderingen van het managementteam voor. Zij verricht beleidsvoorbereidend werk en ziet erop toe dat de diensten de beslissingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen uitvoeren.

Samen met de burgemeester ondertekent de stadssecretaris de officiële documenten en de brieven van het gemeentebestuur. Door zijn/haar handtekening bevestigt de stadssecretaris de echtheid van de inhoud van het document en de echtheid van de handtekening van de burgemeester.

Zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en schepenen als de burgemeester kunnen opdrachten geven aan de stadssecretaris.

Suggestie over deze website?