×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Marc Snoeck

portretfoto
Functie
Burgemeester (algemeen beleid, stadsplanning, veiligheid, integrale veiligheid, personeel, Vlaams beleid, cultuur en intergemeentelijke samenwerking)
Gemeenteraadslid SP.A

Bevoegdheden:

  • algemeen beleid
  • stadsplanning
  • veiligheid
  • integrale veiligheid
  • personeel
  • Vlaams beleid
  • cultuur en intergemeentelijke samenwerking

Zitdagen:

  • Enkel op afspraak

Bestuursmandaten:

 

Besluiten:

Bevel tot sluiting kantinegebouw en statribune stadion Lamme Guiche - 6 maart 2019
De brandweer vraagt het kantinegebouw en de statribune van het stadion Lamme Guiche voor het publiek te sluiten. (bekend gemaakt op 8 maart 2019)

Bevel tot uitvoeren van werken - Bijkomende stabiliteitswerken aan de woning Brusselsesteenweg nr 56 - 18 juni 2019
Het verwijderen van de schoring boven de Bresweg tussen de woningen aan de Brusselsesteenweg nrs. 60 en nr. 56 betekent mogelijk een gevaar voor de openbare veiligheid, waardoor de bouwheer bijkomende maatregelen dient te nemen om de stabiliteit van de woning nr. 56 (frituur) te garanderen. (bekend gemaakt op 2 juli 2019)

Bevel tot sluiting - Verbod van exploitatie - VIP's Lounge - Basiliekstraat 21 te Halle - 28 juni 2019
De drankgelegenheid VIP's Lounge in de Basiliekstraat 21 mag niet geopend worden gezien er geen drankvergunning kan afgeleverd worden omdat de aanvrager niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. (bekend gemaakt op 2 juli 2019)

Politieverordening - Afgelasting - Uitstel carnaval 2020 - Goedkeuring - 11 maart 2020
Ingevolge het politiebesluit van de provinciegouverneur van 11 maart 2020 over de maatregelen door het coronavirus en op advies van de gouverneur beslist de burgemeester dat het carnavalsfeest in Halle en alle samenhangende activiteiten in maart 2020 niet kunnen doorgaan en voor onbepaalde duur uitgesteld worden. (bekend gemaakt op 12 maart 2020)
 
Politieverordening - Coronavirus - Uitstel van de gemeenteraad en OCMW-raad van 17 maart 2020 - Goedkeuring - 17 maart 2020
Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dient de burgemeester bijkomende maatregelen te nemen ook voor de organisatie van de raden. De zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 17 maart 2020 worden uitgesteld. (bekend gemaakt op 18 maart 2020)
 
Politieverordening - Coronavirus - Virtuele zitting van de gemeenteraad en OCMW-raad op 28 april 2020 - Goedkeuring - 7 april 2020
Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dient de burgemeester bijkomende maatregelen te nemen, ook voor de organisatie van de raden.
De zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 28 april zal daarom virtueel en zonder de aanwezigheid van publiek plaatsvinden. (bekend gemaakt op 7 april 2020)
 
Politieverordening - Coronavirus - Virtuele vergaderingen van de raden en commissies - Goedkeuring - 4 mei 2020
Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dient de burgemeester bijkomende maatregelen te nemen, ook voor de organisatie van de raden en de commissies.
De vergaderingen van de gemeenteraad en OCMW-raad en van de algemene overlegcommissies en de commissies dienstverlening en algemeen beleid, samenleving en  stadsontwikkeling zullen daarom voorlopig virtueel en zonder de aanwezigheid van publiek plaatsvinden. Er wordt een live-stream van deze zittingen voorzien. (bekend gemaakt op 4 mei 2020)
 

Politieverordening – De organisatie van markten op grondgebied Halle – verplicht bedekken van neus en mond voor +12-jarigen n.a.v. Covid-19 - Goedkeuring – 17 juli 2020

Door de dreiging afkomstig van de verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) worden verregaande maatregelen getroffen.
Desondanks blijft het virus circuleren in onze samenleving. 

Gelet op het feit dat het dragen van een mondmasker (of gelijkwaardig alternatief) verplicht is in o.a. winkels en winkelcentra om klanten te beschermen, wordt deze richtlijn doorgetrokken naar de markten om ook daar de nodige preventiemaatregelen te voorzien.  Zeker bij grote drukte is het moeilijker om voldoende afstand te kunnen bewaren en is een mondmasker aangewezen

Bij politieverordening van de burgemeester dd. 17 juli 2020 besliste de burgemeester dat op de markten op het grondgebied van Halle, die het stadsbestuur organiseert op het openbaar domein, het verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of een veilig alternatief in stof.  Inden dit om medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
De verplichting geldt voor de duur van het bezoek voor volgende personen:
- marktkramers en hun personeel
- alle marktbezoekers ouder dan 12 jaar
Enkel voor het ter plaatse nuttigen van voeding kan het mondmasker tijdelijk, en niet langer dan noodzakelijk, worden afgenomen.

Deze politieverordening is van kracht vanaf 18 juli 2020.  
(bekend gemaakt op 22 juli 2020)

Politieverordening  - Maatregelen COVID19 - Verplicht bedekken van neus en mond voor iedereen boven de leeftijd van 12 jaar - aanpassing - Goedkeuring -11 september 2020

Als veiligheidsmaatregel om het coronavirus in te dijken werd in de politieverordening van 24 juli 2020 een verplichting ingevoerd voor iedereen vanaf 12 jaar om mond en neus te bedekken met een mondmasker. Gelet op de huidige situatie lijkt het opportuun de algemene draagplicht te versoepelen en straten te bepalen waar een mondmasker dragen wel verplicht is en dit op bepaalde tijdstippen.(bekend gemaakt op 14 september 2020).

Besluit van de burgemeester - Opheffen recreatie- en captatieverbod - Goedkeuring - 21 oktober 2020

Op 13 oktober 2020 kreeg de Vlaamse Waterweg de analyseresultaten van recent genomen waterstalen uit het kanaal naar Charleroi. Hieruit blijkt dat het gehalte aan microcystines, afkomstig van blauwalgen, gedaald is tot onder de norm voor recreatie op alle staalnamepunten, en ook tot onder de drinkwaternorm op de locaties waar water mag gecapteerd worden voor landbouwdoeleinden.
Het recreatie- en capatatieverbod van 6 augustus 2020 wordt opgeheven.

Besluit van de burgemeester - opheffen recreatie- en captatieverbod - goedkeuring.pdf

Politieverordening - Coronacrisis - maatregelen voor kwetsbare groepen - Goedkeuring - 5 november 2020

Door de onrustwekkende verspreiding van het COVID-19-virus (Coronavirus) dienen bijkomende maatregelen genomen te worden.
Met het oog op het beschermen van kwetsbare groepen, waaronder oudere mensen, en zorgpersoneel dienen extra beschermingsmaatregelen genomen te worden.
In de politieverordening van 5 november 2020 beveelt de burgemeester volgende maatregelen voor de bescherming van zieken, ouderen en zorgpersoneel tegen het coronavirus:

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria worden enkel nog volgende bezoekers van gehospitaliseerde patiënten toegelaten: bezoekers van materniteit, pediatrie en neonatologie, palliatieve afdeling en van patiënten die zich in de levenseindefase bevinden. Het ziekenhuis bepaalt de specifieke beperkte bezoekregels geldig voor deze afdelingen en maakt ze kenbaar via hun website.  

Op initiatief van het ziekenhuis zelf kunnen in uitzonderlijke omstandigheden (b.v. een sterke verslechtering van de toestand van de patiënt of overlijden) per individuele regeling op andere afdelingen bezoeken worden toegestaan
(bekendgemaakt 6 november 2020)