×

Startnota: Onderdeel van het gemeentelijk RUP

Het volledige planningsproces bestaat uit 5 fases: startnota, scopingnota, voorontwerp RUP, ontwerp RUP en definitief RUP. Wat dat allemaal betekent, leggen we hieronder even uit. In de startnota vind je alvast de toekomstvisie en alle inhoudelijke informatie over het RUP. Het toont ook de eerste onderzoeksresultaten.

  De startnota bevat verschillende hoofdstukken:

  • Inleiding
  • Ruimtelijke situering
  • Beschrijving van het plangebied
  • Beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan
  • Relatie met relevante beleidsplannen en onderzoeken
  • Aftoetsing plan-MER-plicht
  • Analyse van de mogelijke milieueffecten
  • Mogelijke inzet van instrumenten naast het RUP

  In de startnota vind je ook een analyse van de mogelijke milieueffecten van de nieuwe ontwikkelingen die het RUP zal toelaten en wat de verschillen zijn met de milieu-impact. Dat gaat over deze elementen:

  • ruimtelijke ordening
  • mobiliteit
  • bodem
  • water
  • flora, fauna en biodiversiteit
  • landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
  • hinder en risico’s
  • energie- en grondstoffenvoorraad
  • stoffelijke goederen
  • samenhang tussen de genoemde factoren

  Wil je mee nadenken?

  Iedereen mag dus de plannen inkijken tijdens deze publieke consultatie en adviesronde. In die periode kan iedereen ook opmerkingen overmaken aan de stad. Alle opmerkingen en suggesties worden netjes verzameld. Op basis daarvan wordt de startnota verder aangevuld. Vanaf dan spreken we van de ‘scopingnota’. Het spreekt voor zich dat dit allemaal wel wat tijd in beslag zal nemen. Hiernaast vind je de timing die we voorzien hebben.

  Meer info en contact