Verder bouwen aan een aantrekkelijk commercieel centrum

De stad Halle is een parel aan de Zenne. Het commercieel centrum is heel compact en grotendeels opgebouwd rond constructies die vaak reeds honderden jaren oud zijn. De Basiliekstraat vormt de slagader van het commerciële centrum, met verschillende uitlopers. Het commerciële hart van onze stad grenst aan de ene kant aan het stadspark en de bibliotheek en geeft aan de andere kant uit op de Grote Markt en de Beestenmarkt. Het centrum van Halle biedt een boeiende combinatie van kleinhandel, horeca, cultuur en authenticiteit.

Verschillende externe en economische factoren vormen vandaag evenwel een bedreiging voor ons commercieel centrum: e-commerce en online handel nemen progressief toe, de smalle straten en beperkte ruimte in de handelskern zorgen voor gebrek aan plaats, de klant is kritischer dan ooit en ondernemen wordt in het algemeen steeds uitdagender.

Het bestuur wil een adequaat en (vooral ook) haalbaar antwoord formuleren voor deze uitdagingen. De bedoeling is om het commerciële hart van de stad opnieuw maximaal te laten floreren, ondernemers te stimuleren om resoluut voor Halle te kiezen, meer bezoekers naar onze stad te halen en zo snel mogelijk in te spelen op de steeds en snel veranderende economische en commerciële realiteit.

Dit plan is opgebouwd rond drie grote luiken:

 1. Versterken van de handelskern: in dit deel lijsten we een aantal maatregelen op die de handelskern aantrekkelijker moeten maken, zowel voor de handelaar als voor de klant.
 2. Doordachte mobiliteit: in dit deel lijsten we een aantal maatregelen op, die onmiskenbaar van belang zijn voor de efficiënte indeling van ons handelscentrum en voor een maximale aantrekkingskracht voor klanten van binnen en buiten de stad.
 3. Bestrijden van langdurige leegstand: in dit deel geven we concrete actiepunten mee, die moeten leiden tot een terugdringing van de langdurige leegstand in onze stad.

Een deel van de actiepunten is tot stand gekomen in nauw overleg met de vzw V.H.H. en Unizo .

Sommige van deze maatregelen zullen op zeer korte termijn uitgevoerd kunnen worden, maar andere maatregelen zullen nog langer op zich laten wachten, omdat ze verder onderzoek, marktbevraging of brainstorming vragen. Het is dan ook fundamenteel om te weten dat dit plan op elk moment voor bijsturing vatbaar is. Feedback van onze lokale handelaars, inwoners van ons centrum en (potentiële) bezoekers vormt een belangrijk element van input voor dit plan, dat als basis wil dienen voor een doordacht en haalbaar commercieel beleid.

De toelichting bij de verschillende luiken vind je hieronder:

DEEL I - Het versterken van de handelskern

Het versterken van de handelskern gebeurt via verschillende soorten maatregelen. Deze maatregelen strekken zich uit over meerdere beleidsdomeinen. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij m.a.w. van fundamenteel belang. Bovendien zijn ze voortdurend onderhevig aan verandering en bijsturing. De onderstaande maatregelen zijn ofwel reeds uitgevoerd, ofwel volop in uitvoering ofwel toekomstig beleid, in de verre of nabije toekomst. Niet alle maatregelen kunnen immers op heel korte termijn beslist of uitgevoerd worden, maar dat betekent niet dat het bestuur er niet uitdrukkelijk naar streeft om deze maatregelen te realiseren.

Investeren in infrastructuur

Een goede infrastructuur is (letterlijk) de basis van een aantrekkelijk handelscentrum. Het bestuur streeft naar een autovrij centrum, waarbij de winkelstraten het kloppend hart van de winkelkern zijn.  De volledige vernieuwing van de Basiliekstraat de Maandagmarkt en een gedeelte van de Bergensesteenweg, inclusief het straatmeubilair, zorgde voor een kwalitatieve opwaardering van het winkelwandelcentrum. Deze werken zijn uitgevoerd. De totale kostprijs van de werken bedroeg 4,3 miljoen euro (aanleg + riolering en waterberging), waarvan de stad 650.000 euro zelf investeerde.

Het bestuur wil het winkelwandelcentrum uitbreiden door de Beestenmarkt in dezelfde stijl te renoveren en in te richten tot een multifunctioneel pleintje, waar het aangenaam vertoeven is. Deze werkzaamheden zijn gestart en in uitvoering. Omwille van de archeologische opgravingen kan de officiële inhuldiging hoogstwaarschijnlijk pas in het najaar van 2017 worden gepland. De kostprijs werd geraamd op 340.000 euro.

Uniformiteit in de stadskern is belangrijk voor de herkenbaarheid van het commerciële centrum. Het beleid bekomt dit bijvoorbeeld ook via de uniforme terrasconstructies en parasols op de Grote Markt. De terrasconstructies en parasols zijn in 2017 volledig hersteld en vernieuwd geweest.

Promotie van het winkelkerngebied

 • De stad ziet het als haar taak om het winkelkerngebied te promoten, maar onderschat daarbij de rol van de handelaars niet. Promotiecampagnes kunnen enkel slagen wanneer bestuur en handelaars daar samen aan werken. Bovendien moeten de handelaars ook zelf over middelen beschikken, waarmee zij eigen campagnes kunnen voeren. Op die manier wil het bestuur als het ware ook een deel eigen beleidsruimte geven aan de handelaars. Het is in dit kader dat het bestuur besliste om een “promotaks” in te voeren, zodat de handelaars er zeker van zijn dat zij over voldoende budget beschikken voor hun eigen acties. Het geld van de promotaks blijft dus niet in de Halse stadskas, maar wordt via een toelage aan de handelaars teruggegeven, die er acties mee op poten kunnen zetten, afhankelijk van de concrete vragen en bekommernissen die zij ervaren in de praktijk.
 • De promotaks brengt jaarlijks zo’n 100.000 EUR op.  Dit geld vloeit  integraal terug naar de handelaars, die het budget vrij kunnen beheren  via de vzw Verenigde Handelaars Halle. Een mogelijke denkpiste is de uitbreiding van het toepassingsgebied met de handelszaken die gevestigd zijn in de periferie rond de handelskern.  Het kan niet de bedoeling zijn dat baanwinkels niet bijdragen tot het promobudget van onze lokale handelaars. Een uitbreiding van het toepassingsgebied van de promotaks zou de lokale handelaars dus rechtstreeks meer budget geven voor hun eigen commerciële campagnes ter promotie van ons commercieel centrum.
 • Het bestuur heeft dit jaar 15.000 EUR voorzien voor het opzetten van een citymarketingcampagne. De stad zet in op de ontwikkeling van een merkbeeld voor het commerciële centrum. Deze ontwikkeling gebeurt door een professionele partner, die een “sterk merk” zal ontwikkelen, specifiek met oog op ons commercieel centrum, waarnaar dan in verschillende communicatiecampagnes kan worden verwezen. Het doel hiervan is om de herkenbaarheid van het commercieel centrum zowel binnen als buiten Halle te versterken aan de hand van eenvoudige symbolen, slogans, etc. De opdracht wordt in principe nog voor de zomer van 2017 gegund aan de professionele partner, wat maakt dat er nog geen verdere inhoudelijke informatie beschikbaar is. De handelaars worden via de V.H.H. betrokken bij de jurering van de ingediende projecten. Zo krijgen zij inspraak in de keuze van de professionele partner die dit project zal realiseren.
  De oplevering van de opdracht is voorzien in het najaar van 2017 en zal gepaard gaan met een groots opgezette communicatiecampagne, die continue zal worden doorgevoerd de komende jaren. Bij de communicatie wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen communicatie naar bewoners van onze stad en naar de (potentiële) bezoekers ervan. Voor de lancering en communicatie is een bijkomend budget van 100.000 euro voorzien.
 • In 2017 zal het bestuur een infoavond organiseren over de toekomst van de kleinschalige detailhandel. Deze infoavond zal toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden en beoogt nieuwe inzichten mogelijk te maken in onze stad.
 • In 2014 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de vzw V.H.H., waarin beiden het engagement onderschrijven te werken rond kernversterking. Overleg en betrokkenheid staan daarbij centraal en dit blijft voor het bestuur zeer belangrijk.

Shoppen zonder bagage

Omdat het commercieel centrum zodanig veel verschillende dingen te bieden heeft en een mooie combinatie van handel en horeca kent, wil het bestuur de bezoekers de kans geven om te winkelen “zonder bagage”. Heel concreet betekent dit dat bezoekers hun aankopen veilig moeten kunnen stockeren tijdens of na afloop van het winkelen en dat ze hun boodschappen buiten het centrum geleverd kunnen krijgen.

 • Het bestuur engageert zich ertoe om  in het winkelcentrum lockers te plaatsen, waarin bezoekers hun aankopen tijdelijk kunnen opbergen.  Het bestuur wil bezoekers hiermee motiveren om meer te shoppen en om hun verblijf op een aangename manier te verlengen, door bijvoorbeeld nog iets te gaan drinken of eten zonder zakken uit de winkel.  Het is immers bewezen: een aangenamer verblijf leidt tot een langer verblijf, dat dan weer aanleiding geeft tot meer consumptie.
 • Het bestuur wil de piste van het inzetten van (fiets)koeriers verder onderzoeken. Onze stad kent reeds een succesvolle voorbeeld van een koeriersysteem, nl. het systeem van “Beedrop”, waarbij een aantal handelaars de boodschappen aan huis laten leveren. Dit initiatief werd zeer positief onthaald. Het lijkt het bestuur dan ook waardevol om dit project samen met de betrokken handelaars te evalueren en te onderzoeken hoe de stad hier op een zinvolle wijze een inbreng kan doen.

Inspelen op nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën zijn aan de ene kant een uitdaging voor ons commercieel centrum, maar zij bieden aan de andere kant ook een pak antwoorden op concrete noden van de handelaars en bezoekers. De stad moet meestappen in het “smart city” verhaal, waarbij de handelskern gezellig en aangenaam is, maar ook aangepast aan de snelle online wereld, die van overal bereikbaar is. Dit maakt ons commercieel centrum in één klap veel breder toegankelijk en laat ons toe om een divers publiek aan te spreken.

 • Een prioriteit hierbij is het voorzien van gratis WIFI in het winkelkerngebied. Hoewel het vaststaat dat het bestuur hiervoor gaat,  ligt de timing nog niet vast. Het bestuur heeft gesprekken opgestart met verschillende interne en externe partners. Een mogelijke subsidiëring door de Europese Commissie zou het dossier in een stroomversnelling kunnen brengen.
 • Het bestuur wil gaan voor de opmaak van een digitale kaartapplicatie over de stad. Zo’n app is van goudwaarde voor het delen en kennen van informatie over de inhoud en bereikbaarheid van het commercieel centrum, zelfs van op afstand. In de applicatie moet info te vinden zijn over de handelaars uit het winkelkerngebied, over de parkeermogelijkheden, over de oplaadpunten voor elektrische fietsen/auto’s, over de fietsenstallingen, over de manifestaties of openbare werken die voor ongemakken kunnen zorgen, etc. Ook onze toeristische info wordt aan deze applicatie gelinkt. Er zijn tot op heden nog geen concrete initiatieven genomen omwille van de financiële haalbaarheid. De kostprijs die met de ontwikkeling van dergelijke app gepaard gaat, is erg aanzienlijk. Dit initiatief is voorlopig dan ook te bekijken op de middellange termijn.

Netheid

Met de grondige renovatie van de verkeersvrije straten werden ook de afvalbakken vernieuwd en werd hun specifieke plaats kritisch bekeken. De stad engageert zich verder om het ledigingsregime op te volgen en aan te passen in functie van drukke periodes.

Daarnaast is het opruimschema van de reinigingsdienst flexibel om zo in te spelen op variabele omstandigheden.

Een vergaande en continue bewustwording van bezoekers blijft nodig. Dat doet het bestuur best in samenwerking met de handelaars, want zij komen immers veelvuldig in contact met bezoekers en hebben verantwoordelijkheid over hun eigen medewerkers. Later in 2017 wordt in dat kader een sensibiliseringsproject uitgewerkt dat specifiek zal handelen over zwerfvuil en sigarettenpeuken, de twee grootste uitdagingen voor de netheid in ons commercieel centrum.  Wij blijven inzetten op een mindshift, zodat elke bezoeker de netheid van de stad hoog in het vaandel draagt en zich daar mee voor inzet.

Toeristische promotie

Het bestuur wil de Halse toeristische troeven maximaal koppelen aan de commerciële kansen. Hoewel dat soms als het ware vanzelf gaat (denk maar aan onze Basiliek en het toerismekantoor, die midden op de Grote Markt liggen en dus vlakbij onze handelskern), is daar in andere gevallen een actieve promotie voor nodig.

Dit jaar spitst het bestuur zich voor dat tweede luik toe op de massa’s toeristen die het Hallerbos bezoeken tijdens de bloeiperiode van de hyacinten. Dit jaar worden  tijdens de hyacintenbloei dan ook pendelbussen ingezet, die zullen heen en weer rijden tussen het Hallerbos en de winkelkern. De bussen rijden in het weekend van 9u tot 20u en kosten de stad 11.358,99 EUR. De bussen zijn evenwel volledig gratis voor de gebruikers. De gebruikers worden op die manier rechtstreeks geleid naar het commerciële centrum door de stopplaatsen strategisch te kiezen. Het is natuurlijk van belang dat de handelaars het centrum tijdens deze periode passend aankleden, zodat de bezoekers nadien graag willen terugkeren.

Het bestuur ondersteunt daarnaast ook systematisch grote en kleine evenementen die veel bezoekers naar de stad lokken en bijgevolg ten goede komen van onze handelaars, zoals bijvoorbeeld carnaval, de Mariaprocessie, pop-up-initiatieven, etc.

Consequent handelsvestigingsbeleid

Opdat de handel in het centrum kan floreren, is er een doordachte visie nodig over de invulling van de beschikbare handelspanden. Retailers die hun winkel willen vestigen in de periferie van onze handelskern worden geweigerd indien hun aanbod concurrerend is met dat van de winkelkern.

Subsidies

Indien en waar mogelijk vraagt het bestuur bij de overheid subsidies aan. In 2016 verkreeg de stad een provinciale subsidie van bijna 7.500 EUR voor de vernieuwing van de verkeersvrije straten. Dit jaar dienen we opnieuw een aanvraag in voor een aantal van de projecten die in deze nota voorgesteld worden en dit jaar zullen worden gerealiseerd.

DEEL II – DOORDACHTE MOBILITEIT

Wij willen onze stad leefbaar én bereikbaar maken voor bewoners, handelaars en bezoekers. Een doordacht en duurzaam mobiliteitsplan voor het stadscentrum werd door de gemeenteraad goedgekeurd in juni 2016. Dit plan steunt op vier belangrijke uitgangspunten:

 1. Verkeersdrukte beheersen en zachte vervoersmodi aanmoedigen.
 2. Bereikbaarheid van het centrum voor wie er een bestemming heeft verbeteren.
 3. Doorrijdbaarheid van het centrum met gemotoriseerd verkeer ontmoedigen, zodat wie geen bestemming heeft in Halle-centrum er niet meer met de wagen zal kunnen doorrijden.
 4. Leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het stadscentrum vergroten door het verhogen van de verkeersveiligheid en het kwalitatief opwaarderen van het openbaar domein.

Bij het realiseren van deze doelstellingen staat het STOP-principe voorop. Dit betekent dat de prioriteit eerst naar de Stappers, dan Trappers (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en pas dan naar Personenwagens gaat. 

Dit circulatieplan zal in de zomer en najaar van 2017 gefaseerd ingevoerd worden.

Infrastructurele maatregelen

Om dit plan te laten slagen worden er een aantal maatregelen genomen. De as Ninoofsesteenweg- Beestenmarkt–Volpestraat wordt verkeersluw gemaakt. Deze straten krijgen het statuut van woonerf, met andere woorden: de voetgangers krijgen hier voorrang op de auto’s. De auto is hier nog welkom, maar de chauffeurs zullen zich moeten aanpassen aan de voetgangers. Op deze as wordt de Beestenmarkt heringericht tot een aangenaam plein.

We willen sterk inzetten op de zwakke weggebruikers. De bouwvergunning voor de Sint-Annabrug is intussen afgeleverd. De Parklaan wordt heringericht tot fietsstraat. Het nieuwe circulatieplan zorgt voor een veiligere situatie voor de fietsers en voetgangers.

Bewegwijzering

Om de bezoekers wegwijs te maken is er een bewegwijzeringsplan uitgewerkt. Voor diegene die met de wagen komen zullen de parkings vanaf de grote invalswegen bewegwijzerd worden. Dit dossier wordt momenteel verder uitgewerkt. In de binnenstad is er een voetgangersbewegwijzering voorzien. Deze laatste is reeds goedgekeurd en de bewegwijzeringspalen zijn reeds besteld en geleverd. De wegwijzers zullen vermoedelijk eind april geplaatst worden.

Parkeren

De parkeercapaciteit wordt voor diegene die met de wagen naar Halle komen op korte termijn uitgebreid. In de buurt van het zwembad is de grote voorstadsparking Nederhem  voorzien met een capaciteit van 173 wagens. Deze wordt momenteel aangelegd en zal klaar zijn tegen het einde van dit jaar. Deze voorstadparking is er voor het centrum, het zwembad, maar ook voor mensen die in de buurt wonen en werken. Ook de nieuwe ontsluitingsweg biedt zo’n 100 extra parkeerplaatsen.

Er zal vanaf eind 2017 op drukke momenten  een pendelbusje rijden tussen deze parkings en het centrum..

Het stadsbestuur is momenteel ook in overleg met Waterwegen & Zeekanaal (eigenaar van de grond gelegen aan de Scheepswerfkaai) om toestemming te krijgen om de ruimte tussen de Scheepswerfkaai en het kanaal  in te richten zodanig dat hier een bijkomende parkeercapaciteit kan aangeboden worden.

Op middellange termijn worden de parkeerplaatsen in het centrum volledig herschikt. In het kader van een duurzame parkeervisie wensen we dat bezoekers die met de wagen naar het centrum komen maximaal aan de rand worden opgevangen.

Binnen deze visie is er, voor diegene die in het centrum willen parkeren, een ondergrondse parking voorzien aan de Mgr. Scenciestraat ter hoogte van De Bres,. Deze parking zal de parking Leide, parking de Bres en parking Possozplein vervangen.   Het grote voordeel van een ondergrondse parking is enerzijds dat we openbaar domein kunnen opwaarderen en anderzijds dat de parkeerplaatsen altijd bruikbaar zijn. Ook als er markt of kermis is of als evenementen zoals de carnaval plaatsvinden. Deze parking voorziet in een variabele parkeerduur tegen een commercieel tarief.

Naast de ondergrondse parking  wordt er een  (al dan niet ondergrondse) parking voorzien aan de Suikerkaai (als nabestemming van het huidige stadsmagazijn) voor de bezoekers die uit de richting van Lembeek komen. De capaciteit van de Parking de Gooikenaar zal uitgebreid worden voor diegenen die uit het Pajottenland komen. Voor de bezoekers die uit de richting van Sint-Pieters-Leeuw, Essenbeek of Beersel komen zijn er parkings aan de Scheepswerfkaai en Nederhem voorzien. De parkings Suikerkaai en Gooikenaar zijn bestemd voor langparkeren tegen een goedkoop (of gratis) tarief.

Op enige afstand van het centrum voorzien we ook een uitbreiding van de parkeercapaciteit aan de Welkomstlaan (in de volksmond gekend als de Landingsbaan).

In de omgeving van Nederhem plant de NMBS een parkeertoren met een capaciteit van 330 wagens, onder andere ter vervanging van de tijdelijke parkeerplaatsen rond Nederhem.. Deze parkeertoren zal in het weekend ook kunnen gebruikt worden door bezoekers van ons centrum.

Al deze parkings zullen via aantrekkelijke (voet)wegen met het historisch centrum verbonden worden.

Dit parkeerproject zal voor een principiële goedkeuring aan de gemeenteraad van mei of  juni voorgelegd worden. De bedoeling is dat de stad de gronden voor deze parkings ter beschikking stelt van de privésector die er deze parking mag aanleggen en een te bepalen bouwprogramma mag realiseren (zie project Pozzozplein (Omgeving) en BPA ’t Parkske). De beste aanbieding (waarin ook kost voor de stad een belangrijk element is), zal weerhouden worden. We overwegen ook de oprichting van een stuurgroep waarin naast de stad en het mobiliteitsplatform ook de handelaars en scholen betrokken worden om het ganse project van start tot finish te begeleiden.

In afwachting van deze parkeermaatregelen op middellange termijn zal de parkeerregeling in het centrum reeds op korte termijn aangepast worden.  De nieuwe regeling zal ingevoerd worden in de zomer of herfst van 2017. Voor de bezoekers die een langere periode in het centrum willen of moeten zijn is er parking voorzien aan de stadsrand (vb. de Scheepswerfkaai, de Vandemaelestraat, de Spoorwegstraat, de Ziekenhuislaan, Nederhem,…) Hier kan gratis geparkeerd worden.

In het centrum zullen de bezoekers niet meer gratis kunnen parkeren. We gaan het aantal zones vereenvoudigen. Er komen binnen het historisch ei 3 parkeerzones: een gele, een groene en een rode zone.
In de gele zone (parking Leide, parking De Bres, De Willamekaai,…) zal je 3 uur gratis mogen parkeren, vanaf het 4e uur moet je hier betalen.
In de groene zone (dit is het Oudstrijdersplein en het Possozplein) willen we de bezoekers die voor kortere tijd naar Halle komen opvangen. Hier zal je maximaal 2 uur mogen parkeren, tegen 1,5 euro per uur.
In de rode zone (voornamelijk de straten) willen we het parkeren voorbehouden voor de bewoners en voor de bezoekers die voor kortere tijd naar Halle komen  Daarom opteren we hier voor een dure prijs en een korte parkeerduur. Je zal hier maximaal 1 uur mogen parkeren. De prijs bedraagt hier 2 euro per uur.

Op de Beestenmarkt wordt een aantal shop en go plaatsen voorzien. Dit zijn plaatsen waar maximaal een half uur geparkeerd mag worden. Dit is de tijd die nodig is om snel een boodschap te doen.
De bewoners zullen kunnen blijven parkeren op de plaatsen waar ze dit nu doen.

Laad en loszones

Het vrachtverkeer zal uit de autovrije straten geweerd worden.  Laden en lossen zal voortaan alleen nog mogelijk zijn op hiertoe voorziene plaatsen aan de rand van de voetgangerszone.

DEEL III - WEGWERKEN VAN DE LANGDURIGE LEEGSTAND

Kortdurende leegstand hoort bij elke handelskern. Kortdurende leegstand is de normale periode die nodig is om een pand verhuurd of verkocht te krijgen of om de overgang te voorzien van de ene handel naar de andere. Wanneer leegstand langdurig wordt, ontstaat er wél een probleem. Langdurige leegstand brengt alleen maar negatieve gevolgen met zich mee: handelaars haken af, het gebied verloedert, de gebouwen geven een onaangename indruk en de bezoekers keren ontgoocheld terug na een bezoek aan de stad.

De afgelopen tijd is de langdurige leegstand in het winkelkerngebied toegenomen.  Langdurige leegstand is een structureel probleem. Hoewel Halle niet als enige stad geconfronteerd wordt met langdurige leegstand en dit probleem zowat in alle (groot)steden voorkomt, moet het bestuur hier snel gepaste acties tegen voorzien. Als bijlage vindt de lezer een aantal krantenartikels hierover, die aantonen dat Halle zeker geen alleenstaand geval is. Opvallend in onze stad is dat de leegstand zich vooral voordoet in één bepaald gedeelte van de Basiliekstraat (nl. aan de kant van de bibliotheek) en op de Ninoofsesteenweg. Als bijlage vindt u de inventaris van de leegstaande panden, zoals deze begin maart 2017 in kaart werd gebracht.

Het bestuur meent dat het nodig is om op verschillende fronten tegelijk actie te ondernemen om de langdurige leegstand tegen te gaan.

Initiatieven naar de eigenaars toe

Het is opvallend dat veel eigenaars van panden in ons commercieel centrum zelf geen handelaars zijn. De eigenaars zijn doorgaans private personen, die zelf geen handel voeren in onze stad, maar die het pand als opbrengsteigendom aanhouden. Soms wonen deze eigenaars zelfs niet meer in Halle. Wij willen eigenaars er dan ook van overtuigen dat ondernemen in ons winkelkerngebied ook voor hen als eigenaar lonend is, maar enkel als zij eerst ook zelf water bij de wijn willen doen om de langdurige leegstand weg te werken.    

Een belangrijk beginpunt daarbij is een gedetailleerde bevraging van de eigenaars, zodat het bestuur zicht krijgt op hun standpunten en verwachtingen. Regelmatig horen wij echo’s over te hoge huurprijzen. Wij willen deze informatie op een objectieve en vertrouwelijke manier in kaart brengen. Meten is weten.

Parallel daarmee wil het bestuur de eigenaars sensibiliseren en responsabiliseren. Heel in het bijzonder zal er met eigenaars gesproken worden over hun bereidheid om winkels onder het pop-up-regime te verhuren, de etalages te laten bestickeren en de bewoonbaarheid van de bovenverdieping of achterliggende ruimte te verbeteren. Steeds vaker willen handelaars van buiten Halle immers kunnen werken én wonen in de stad, wat het noodzakelijk maakt dat de handelspanden zowel voor wonen als werken in orde zijn. Het bestuur overweegt in dat kader de invoering van een premie voor eigenaars die werken laten uitvoeren voor het wonen of werken boven de winkels. De stad kan hiervoor op haar beurt subsidies verkrijgen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, wat maakt dat de stad dus als doorgeefluik zou fungeren bij de toekenning en uitbetaling van deze subsidies.

Bij de verdere uitwerking van dit beleid zal de stad zich laten leiden door voorbeeldpraktijken in ondermeer Kortrijk , Mechelen en Leuven

Pop-up

Het pop-up-decreet opent ontelbaar veel mogelijkheden voor een commerciële huur van korte duur. De stad heeft hierover een functie tot informeren en faciliteren. Het voorzien van pop-up-initiatieven heeft voor iedereen alleen maar voordelen:

 • De eigenaar geniet inkomsten uit zijn leegstaand pand;
 • Een startende handelaar kan een concept uittesten;
 • Een handelaar van buiten Halle kan de Halse markt aanboren;
 • Het winkelaanbod wordt uitgebreid;
 • Er staat een pand minder leeg in het handelscentrum, dat hierdoor over het algemeen aantrekkelijker wordt.

De stad wil in 2017 dan ook folders ter beschikking stellen, die duidelijkheid geven over de toepasselijke pop-up-regelgeving en die makkelijk raadpleegbaar zijn voor geïnteresseerde huurders.

De stad wil in de nabije toekomst ook een databank opzetten, via dewelke kandidaat-huurders en eigenaars elkaarsnel en gemakkelijk kunnen vinden. Deze databank geeft een overzicht van de beschikbare panden, de duurtijd waarvoor ze gehuurd kunnen worden, de prijs en de eventuele noodzakelijke aanpassingswerken. Op die manier wordt het voor geïnteresseerde huurders makkelijk om een pand op hun maat te vinden. De eigenaars krijgen er een extra promotietool bij om hun panden te huur aan te bieden, zonder dat ze daarvoor al te veel moeite moeten doen.

Het bestuur engageert zich ertoe om naar aanleiding van belangrijke handelsmomenten, zoals bijvoorbeeld de solden- of eindejaarsperiode, handelaars van buiten de stad aan te spreken om tijdens die periodes een pop- up-handel op te zetten in ons centrum.

Ruimtelijke planning

Het bestuur benadrukt de noodzaak van de clustering van handelsactiviteiten, zodat de winkelkern compact maar duurzaam blijft.  Op korte termijn zal het bestuur o.a de concrete afbakening van het winkelkerngebied herbekijken en een verbod opleggen om binnen het compacte kerngebied handelszaken om te bouwen tot privéwoningen. De bedoeling is om dit laatste in eerste instantie te realiseren via een afsprakennota.  Mocht het noodzakelijk blijken, dan zal een planmatige en juridische verankering overwogen worden.

Meer info en contact:
Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?