Nieuwe circulatie- en parkeermaatregelen Sint-Rochus

Op dinsdag 16 mei organiseerde de stad een infoavond over de mobiliteit op Sint-Rochus. Het college van burgemeester en schepenen maakte zijn voorstellen voor de circulatie- en parkeermaatregelen op Sint-Rochus bekend. Hier vind je de presentatie.

auto's rijden op de Sint-rochusstraat
Kort verloop van het project
  • Op donderdag 27 oktober organiseerde het mobiliteitsplatform in samenwerking met het Halse stadsbestuur al een eerste mobiliteitsavond voor Sint-Rochus. Op de inspraakavond kregen alle aanwezigen de kans om hun problemen, ideeën en voorstellen over de mobiliteit op Sint-Rochus mee te delen. 
  • Op basis van deze informatie werkte het mobiliteitsplatform een aantal voorstellen uit. Tijdens een tweede mobiliteitsavond op 23 maart 2017 werden deze voorstellen toegelicht en besproken met de aanwezigen.
  • Tijdens de infoavond op 16 mei maakte het college van burgemeester en schepenen zijn voorstellen voor de circulatie- en parkeermaatregelen op Sint-Rochus bekend.
  • Als burger krijg je nog tot maandag 22 mei om je laatste opmerkingen te formuleren. Daarna worden de finale voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.
Korte toelichting bij de presentatie

Het mobiliteitsplatform (dit is de stedelijke adviesraad voor mobiliteit) heeft voor Sint-Rochus een circulatie- en parkeerplan uitgewerkt met een zone 30, verbeterde fietsinfrastructuur en eenrichtingsstraten. Het college heeft kennis genomen van dit plan en gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen. Het definitief plan wordt in juni aan de gemeenteraad voorgelegd.

Met het voorgestelde mobiliteitsplan wil het stadsbestuur de mobiliteit en veiligheid op Sint-Rochus voor alle verkeersdeelnemers en vervoersmiddelen op korte termijn verbeteren. De hele Sint-Rochus wijk, met uitzondering van een deel van de Nijvelsesteenweg en de Welkomstlaan, wordt een zone 30. Het stadsbestuur wil op deze manier de leefbaarheid in de wijk te verhogen.

Verbetering fietsinfrastructuur

Het is vooral de bedoeling dat fietsers en voetgangers zich veiliger voelen in de wijk. Het mobiliteitsplan voorziet een verbetering van de infrastructuur voor de zwakke weggebruikers. Het stadsbestuur wil de fietsinfrastructuur uitbreiden met een fietspad in de Albertstraat, de Melkerijstraat, het Kardinaal Mercierplein en de Halleweg. In de Sint-Rochusstraat wordt er geopteerd voor een fietssuggestiestrook richting centrum. Er komt ook een bijkomende verbinding tussen de Welkomstlaan en Sint-Annabrug.

De nieuwe fietspaden verbinden de bestaande fietspaden en zorgen dat er een aaneensluitend fietsnetwerk gecreëerd wordt. Om dit te realiseren, maar ook om het autoverkeer vlotter te laten verlopen en om de verblijfskwaliteiten te verhogen, moeten er een aantal maatregelen voor autoverkeer genomen worden.

Invoering eenrichtingsverkeer

In een aantal straten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Bijvoorbeeld de Sint-Rochusstraat, de Melkerijstraat, maar ook de Pastoor Bernaertsstraat, Balthazarstraat, Halleweg, en Panoramalaan. De keuze van de rijrichting is niet willekeurig, maar zorg er net voor dat de doorrijdbaarheid vermindert.

Om sluipverkeer weg te houden wordt ook een 'knip' voorzien in in het gebied tussen Sint Rochusstraat/ Nijvelsesteenweg en de E429.

Bewonersparkeren wordt uitgebreid

Ook het bewonersparkeren wordt fors uitgebreid. In plaats van één grote zone, wordt er gekozen om de wijk op te delen in 4 nieuwe zones. Tenslotte wordt het beurtelings parkeren definitief afgeschaft en zal er dan maar langs een kant geparkeerd kunnen worden.

 

Terug naar overzicht
Suggestie over deze website?