Bestrijding wateroverlast: wat doet de stad allemaal en wat moet er nog gebeuren?

Bouwwerken wachtbekken Vandenpeereboomstraat Buizingen (2009)

De stad heeft naar aanleiding van de wateroverlast vorige week een evaluatie gemaakt van alle investeringen die de voorbije jaren in Halle en de deelgemeenten gerealiseerd werden om de huishouding van het afval- en regenwater te optimaliseren. In totaal werden ruim 40 bufferbekkens aangelegd, goed voor een investering van zo’n 8 miljoen euro. Het spreekt voor zich dat de stad eist dat deze investeringen maximaal renderen. Ook in de toekomst blijft de bestrijding van de wateroverlast een prioriteit voor het stadsbestuur. En de stad roept de inwoners op om zeker geen afval in de riolen te dumpen.

Meer dan 40 nieuwe bufferbekkens op nauwelijks 20 jaar tijd

Of je nu van Lembeek, Buizingen, Essenbeek, Breedhout of de Wolvendries naar Halle-centrum rijdt, het gaat altijd stevig naar beneden. Dat is ook de voornaamste reden waarom Halle sinds mensenheugenis bij een uitzonderlijk onweer af te rekenen heeft met wateroverlast. Want water stroomt altijd naar het laagste punt.

Op verschillende locaties hebben we dit geografisch gegeven dan ook kunnen bedwingen met de aanleg van extra bufferbekkens en nieuwe rioleringen. Denk maar aan de wachtbekkens aan de Ziekenhuislaan, de Leide, het J. Possozplein, de V. Baetensstraat (site Gamma & C&A), de Vandenpeereboomstraat Buizingen (foto), Keerstraat (Essenbeek), Vredelaan (Lembeek), ….  Door deze investeringen behoort de waterellende op verschillende locaties definitief tot het verleden. Gelukkig maar, want de aanleg van de ruim 40 bufferbekkens heeft handenvol geld gekost: naar schatting zo’n 8 miljoen euro.

Deze bufferbekkens worden om de twee maanden gemonitord door Farys. Zo zijn we er zeker van dat de bufferbekkens het water goed bufferen en/of vertraagd laten doorstromen naar beken en rivieren,.

Verder werken aan een oplossing voor wateroverlast in Halle centrum

Onderzoek heeft aangetoond dat de bufferbekkens in de binnenstad tijdens hevige buien functioneren zoals het hoort. De wateroverlast in de Basiliekstraat en de Maandagmarkt ontstaat doordat het regenwater van de hoger gelegen stadsdelen langs de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg naar het centrum stroomt. Zo’n hoeveelheid water kan het rioleringsstelsel in het centrum niet in één keer slikken, waardoor het water naar omhoog komt.

Via bijkomende infrastructuurwerken willen we ervoor zorgen dat het water trager doorstroomt naar de Basiliekstraat of via een andere weg in de Zenne belandt. Maar dit moet uiteraard eerst verder onderzocht worden. Deze oplossing kunnen we niet op korte termijn realiseren.

Daarom gaat de stad investeren in flexibele waterdijken. Op die manier kan het water op risicovolle plaatsen bovengronds gebufferd of gekanaliseerd worden en proberen we te voorkomen dat het water binnenstroomt in woningen of winkels.

Expert rechtbank onderzoekt problemen wachtbekken Sint-Rochus

Ook op Sint-Rochus is er op dit moment nog geen sluitende oplossing voor de wateroverlast waarmee de wijk in het verleden geconfronteerd werd. Nochtans werd daar in 2016 geïnvesteerd in een nieuw bufferbekken, dat onder het Dynastieplein werd aangelegd. Vrij snel na de oplevering werd duidelijk dat het bufferbekken niet naar behoren functioneerde. Na die vaststelling startte de stad onmiddellijk een gerechtelijke procedure tegen het verantwoordelijke studiebureau. Het spreekt voor zich dat een investering van ruim 1 miljoen euro ook moet functioneren zoals het hoort. De rechtbank heeft intussen een expert aangeduid. Die onderzoekt momenteel het bufferbekken en zal omstreeks de jaarwisseling verduidelijken welke fouten er al dan niet gemaakt zijn. Net zoals bij de start van de procedure zullen de inwoners van de Sint-Rochuswijk vooraf en persoonlijk op de hoogte worden gebracht van de resultaten van dit onderzoek. Pas dan zal ook duidelijk worden welke bijkomende maatregelen moeten genomen worden om de wateroverlast op Sint-Rochus een halt toe te roepen.

A.Puesstraat slikt vanaf 15 juli een pak minder water

Voor Lembeek kunnen we beter nieuws melden. Ook daar werden er de voorbije jaren nieuwe rioleringen (Kruiskensheide en Steengroefstraat) en bufferbekkens (Vredelaan) aangelegd. Vanaf 15 juli worden de Vredeswijk en het Kriekenveld bovendien afgekoppeld van de riolering van de A. Puesstraat. Het water zal voortaan afgeleid worden naar het bufferbekken in de Vredelaan en het natuurlijke bufferbekken aan de Veroonslinde. Op die manier zouden de wateroverlastproblemen in Lembeek op de A.Puesstraat en de Bergensesteenweg grotendeels van de baan moeten zijn.

Ook voor grote private bouwprojecten is een bufferbekken verplicht

Sinds de invoering van de watertoets moet iedere bouwheer de nodige maatregelen nemen als zijn bouwproject een te grote impact heeft op het watersysteem. Doorgaans worden er voorwaarden gekoppeld aan de omgevingsvergunning om het regenwater optimaal vast te houden en af te voeren. Bij grote projecten moet de bouwheer daarbij de nodige buffervoorzieningen treffen. De stad gaat er ook in de toekomst nauwlettend op toezien dat alle vergunningsvoorwaarden effectief worden uitgevoerd.

Dump geen rommel in de riolen

Een goeie afwatering naar de riolering begint uiteraard bij een vrije waterslikker. Onze rioolroosters worden 4 tot 6 keer per jaar door de stad gereinigd, afhankelijk van de locatie en het risico op overstromingen. De gootjes in de Basiliekstraat worden zelfs tweemaandelijks gereinigd.

De stad wil bij het onderhoud van de waterslikkers de inwoners voortaan beter betrekken. Zij zijn immers de ogen van een straat. Merk je dat een waterslikker in jouw buurt verstopt zit of niet goed functioneert, meldt dit zeker via www.halle.be/melding! En vooral: gebruik de waterslikker niet als dumpplaats!

Dit is volgens Farys de trieste top 3 van vervuilers die de riolen verstoppen:

  • zwerfvuil
  • vet en olie
  • resten van pleister, cement en beton

De gevolgen zijn niet min: geurhinder en natuurlijk wateroverlast bij hevig regenweer. Etensresten (zoals frituurvet) trekken ook ratten en ander ongedierte aan. Gooi dus a.u.b. geen afval in de rioolkolken en breng jouw afval netjes naar het containerpark.

24 km Halse grachten werden uitgediept

De voorbije 6 weken kregen nagenoeg alle grachten in Halle een stevig onderhoud. Grachten zorgen voor de natuurlijke afvoer van regenwater en verminderen de kans op wateroverlast.  

Niet alleen de open grachten, maar ook de overwelfde sloten of de ingebuisde waterwegen werden onder handen genomen. In totaal gaat het om zo’n 24 km. De bedoeling is om de diepte en de breedte van de gracht te herstellen opdat het water er opnieuw vlot kan doorstromen. Om dit te bewerkstelligen moest er heel wat slib, zand, overtollige grond en ook afval verwijderd worden. Op tal van plaatsen werd ook de vegetatie verwijderd of gesnoeid.

Al het bezinksel uit de grachten wordt door de verantwoordelijke aannemer overgebracht naar een verwerkingsbedrijf of een erkende stortplaats. Maar om het gewicht te beperken, laat men het uitgegraven slib en zand eerst ter plaatse drogen. Begin mei werd de eerste gracht uitgediept en volgend weekend zit al het ruimingswerk erop. Deze maatregel staat dus volledig los van de wateroverlast van vorig week. Maar in het verleden gebeurde het ruimen niet altijd op regelmatige basis. Het is voortaan de bedoeling om elk jaar ongeveer een vierde van alle baangrachten te ruimen.

Terug naar overzicht