Stadhuis Halle

Cultuurraad

De raad staat enerzijds in voor de coördinatie van de erkende Halse culturele verenigingen en anderzijds voor het formuleren van opmerkingen, het lanceren van voorstellen en geven van advies over culturele aangelegenheden aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Advies kan zowel door het stadsbestuur gevraagd worden als op eigen initiatief gegeven worden. 

Locatie
Stadhuis Halle

Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)

De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum om mobiliteitsproblemen op een multimodale manier te bespreken.

De rol van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) wordt in de nieuwe regelgeving opgewaardeerd en geofficialiseerd. De actieve aanwezigheid en betrokkenheid van de niet-gemeentelijke actoren wordt vastgelegd. Voortaan zijn er vaste, variabele en adviserende leden in de GBC.

Samenstelling:

Vaste leden:

Locatie
Stadhuis Halle

Mobiliteitsplatform

Het mobiliteitsplatform geeft advies over mobiliteit. Het mobiliteitsplan (in het bijzonder de actietabel van dit plan) is een belangrijk uitgangspunt voor deze adviesraad. 

Samenstelling:

Locatie
Stadhuis Halle

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

De GECORO, of gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kan adviezen geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening. 

Ze kan dat doen op eigen initiatief, op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op verzoek van de gemeenteraad.

Locatie
Stadhuis Halle

Integratieraad

De integratieraad is een adviesraad van de stad.

In deze raad zetelen mensen die in Halle wonen en van allochtone afkomst zijn. Zowel mensen die vertegenwoordiger zijn van multiculturele zelforganisaties als onafhankelijke leden zijn welkom rond de tafel. Ook zijn er enkele vertegenwoordigers van sociale organisaties aanwezig, zoals schoolopbouwwerk en buurtwerk Halle, Café Combinne en vzw Aif. Zij worden beschouwd als professionele deskundigen aangezien zij dagelijks met deze doelgroep werken.

Locatie
Stadhuis Halle

Jeugdraad

Het doel van de jeugdraad is de stad adviseren inzake het jeugdbeleid. Dit advies kan zowel door het stadsbestuur gevraagd worden of op eigen initiatief gegeven worden. 
De Halse jeugdraad stelt zich ook heel wat actiever op en is organisator van enkele activiteiten. 

Locatie
Stadhuis Halle

Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)

Het Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning adviseert het lokaal bestuur (de stad, het OCMW) over kinderopvang en opvoedingsondersteuning. De adviesraad is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Het brengt iedereen samen die bezig is met kinderen en gezinnen. Het is een plaats waar men elkaar beter leert kennen en die de weg opent naar nieuwe samenwerking en projecten.

Locatie
Stadhuis Halle

Milieuraad Halle

De Milieuraad Halle adviseert het stadsbestuur over milieu-, natuur- en duurzaamheidsdossiers. De zitting zijn niet openbaar, maar alle verslagen en adviezen kan men opvragen bij de dienst openbare werken, mobiliteit en milieu.

De Milieuraad adviseert het stadsbestuur over het beleid wanneer het college van burgemeester en schepenen daar om vraagt, maar zij geeft ook op eigen initiatief advies.

Een brede waaier van thema´s

Waarover gaat het concreet tijdens een Milieuraad?

Locatie
Stadhuis Halle

Seniorenraad

De seniorenraad is een adviserend, coördinerend en stimulerend orgaan dat als erkende woordvoerder van alle Halse senioren optreedt. De adviesraad helpt het stedelijk beleid en adviseert in de ontwikkeling en uitwerking van een aangepast “ouderenbeleid” en dit via een degelijk onderbouwd “seniorenbeleidsplan”.

Locatie
Stadhuis Halle

Stedelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (STROS)

De adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (STROS) adviseert het stadsbestuur bij het ontwikkelen van een beleidsvisie inzake ontwikkelingssamenwerking, zowel bij beleids- voorbereiding als bij acties.

De STROS zal ook helpen bij de uitvoering van de bekendmaking van dit beleid, zal eigen projecten en initiatieven ontwikkelen en de bevolking informeren op het gebied van internationale samenwerkingen van de stad Halle.

Locatie
Stadhuis Halle