Milieuraad Halle

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

De Milieuraad Halle adviseert het stadsbestuur over milieu-, natuur- en duurzaamheidsdossiers. De zitting zijn niet openbaar, maar alle verslagen en adviezen kan men opvragen bij de dienst openbare werken, mobiliteit en milieu.

De Milieuraad adviseert het stadsbestuur over het beleid wanneer het college van burgemeester en schepenen daar om vraagt, maar zij geeft ook op eigen initiatief advies.

Een brede waaier van thema´s

Waarover gaat het concreet tijdens een Milieuraad?

De raad geeft advies over dossiers waar het behoud en de ontwikkeling van de natuur- en de milieukwaliteit aan bod komen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • beheer van groene bestemmingen (natuurgebieden, bosgebieden, parkgebieden)
  • landschappelijk en ecologische waardevolle gebieden en natuur buiten de groengebieden (vb. wegbermbeheer)
  • milieukwaliteit en -hygiëne, natuur- en milieuaspecten van ruimtelijke ordening en infrastructuurwerken, signaleren van knelpunten en klachten
  • educatie, voorlichting en sensibilisatie

Externe deskundigen

De Milieuraad nodigt soms externe deskundigen uit om hen te laten adviseren over onderwerpen die ze zelf niet voldoende beheersen. De milieuraadsleden kunnen na de toelichting van een deskundige een gefundeerde discussie voeren en een oordeelkundig besluit vormen. Deze externe deskundigen mogen niet stemmen, maar wel deelnemen aan de discussie.

Open Milieuraad

De Milieuraad organiseert jaarlijks minstens 1 open Milieuraad waar alle inwoners van Halle welkom zijn. Met de open Milieuraden wilt de raad haar werking bekendmaken en het maatschappelijk draagvlak voor de thema’s natuur, milieu, duurzaamheid en klimaat vergroten.

Samenstelling

Bij het begin van elke bestuursperiode wordt de Milieuraad opnieuw samengesteld.

De leden zijn afgevaardigden van milieu- en natuurverenigingen, beroepsorganisaties en sociaal-culturele organisaties en onderwijsinstellingen. Maar ook individuele, geïnteresseerde burgers kunnen toetreden. Alle stemgerechtigde leden moeten in Halle wonen en mogen geen politiek mandaat vervullen. Ze kiezen uit hun midden een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.

Politieke mandatarissen, gemeentelijke ambtenaren en schepenen kunnen als niet-stemgerechtigd lid deelnemen aan de discussies maar geen advies formuleren of deelnemen aan de stemmingen. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad de samenstelling van de Milieuraad.

Ledenlijst

Huishoudelijk reglement en statuten

Jaarverslagen Milieuraad

Meer info en contact