Integratieraad

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

De integratieraad is een adviesraad van de stad.

In deze raad zetelen mensen die in Halle wonen en van allochtone afkomst zijn. Zowel mensen die vertegenwoordiger zijn van multiculturele zelforganisaties als onafhankelijke leden zijn welkom rond de tafel. Ook zijn er enkele vertegenwoordigers van sociale organisaties aanwezig, zoals schoolopbouwwerk en buurtwerk Halle, Café Combinne en vzw Aif. Zij worden beschouwd als professionele deskundigen aangezien zij dagelijks met deze doelgroep werken.

De integratieraad is een adviserend orgaan met als taak de stad advies te geven bij beslissingen van het college en de gemeenteraad, en de gevolgen hiervan voor de inwoners van allochtone afkomst.

Ook houdt deze raad de stad op de hoogte van de moeilijkheden die deze personen hebben in Halle en worden er mogelijke oplossingen voorgesteld.

Naast haar adviserende werk, organiseert de integratieraad activiteiten waarin het multiculturele karakter van de stad getoond wordt. Zo wordt er jaarlijks meegewerkt aan de November Wereldmaand. De integratieraad kan ook het initiatief nemen om infoavonden te organiseren voor personen van allochtone herkomst, met als bedoeling hen te informeren over bepaalde thema’s waarover veel vragen rijzen.

Samenstelling:

  • Stemgerechtigde leden: uit verenigingen die in Halle actief zijn op vlak van integratie en onafhankelijke personen die behoren tot de allochtone gemeenschap van Halle t.e.m. de 3e generatie, meerderjarig zijn en de Nederlandse taal beheersen. Maximum 1/3e van de raad mag bestaan uit leden van eenzelfde afkomst.
  • Niet stemgerechtigde leden: de schepen bevoegd met integratiebeleid en de integratieambtenaar.

Reglement

Meer info en contact