Publieke inspraak t/m 16 oktober 2018 over het plan-MER voor 'Programmatische Aanpak Stikstof'

Publieke inspraak van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De uitstoot van stikstof moet nog verder beperkt worden en dus moet Vlaanderen zorgen voor een betere balans tussen economie en natuur. Om dit te bewerkstelligen heeft de Vlaamse overheid het zogenaamd ‘PAS’-programma uitgewerkt wat staat voor ‘Programmatische Aanpak Stikstof’.

Het PAS-programma moet voorkomen dat bijvoorbeeld nieuwe bedrijven of nieuwe wegen leiden tot nog meer stikstof in kwetsbare natuurgebieden. Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. In een eerste stap laat het departement Omgeving ons kennis maken met het PAS-programma. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een mogelijke methode waarop de milieueffecten van dit plan in het uiteindelijke plan-MER (milieueffectenrapport) beschreven en bestudeerd zullen worden. De volledige nota vind je onderaan deze pagina.

De nota kan je tot 16 oktober ook komen inkijken

  • in het stadhuis Halle (Oudstrijdersplein 18) - (enkel digitaal)
  • in het provinciehuis (Provincieplein 1 - 3010 Leuven)
  • bij de dienst Milieueffectenrapportagebeheer in Brussel (Koning Albert II-laan 20 bus 8 -
    1000 Brussel)

 

De bevolking kan tot en met 16 oktober 2018 opmerkingen bezorgen

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘PAS’ in de titel);
  • via de stad Halle: info@halle.be of via Oudstrijdersplein 18 - 1500 Halle 

Op de website van de dienst Mer vind je een standaardformulier waarop je eventuele opmerkingen kan formuleren.