×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Ademruimte voor Sint-Rochus - aanpassingen aan circulatieplan

De stad Halle heeft het circulatieplan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ geëvalueerd. De vele reacties en voorstellen van de inwoners, aangevuld met metingen, vormden de basis voor deze evaluatie.

 

Eind augustus trad het plan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ in werking. Dat plan wil van de Sint-Rochuswijk een leefbare wijk maken waar het aangenaam en gezond is om te wonen, waar veilige schoolomgevingen een prioriteit zijn en waar fietsers en stappers zich op een comfortabele en veilige manier door het verkeer kunnen bewegen. Het stadsbestuur beloofde het plan na enkele maanden te evalueren en deed dat nu ook, samen met betrokkenen zoals het mobiliteitsplatform en de lokale politie. Als input voor de evaluatie werden de vele reacties die de stad via verschillende kanalen ontving, meegenomen, en aangevuld met snelheidsmetingen en autotellingen. De reacties op het plan waren zowel positief als negatief: veel inwoners benadrukken dat de wijk inderdaad verkeersveiliger is geworden, anderen geven aan dat bepaalde extra ingrepen of aanpassingen wenselijk zijn.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op basis van de resultaten van de evaluatie enkele extra ingrepen goed. Over een aantal aanpassingen moet de gemeenteraad zich nog uitspreken.

Een overzicht van de aanpassingen:

Wielewaallaan

In de Wielewaallaan wordt in het eerste gedeelte (tussen Chopinlaan en Halleweg) vanaf 23 april eenrichtingverkeer ingevoerd. Automobilisten kunnen er elkaar moeilijk kruisen zonder even op het voetpad te rijden. En dat creëerde soms gevaarlijke situaties voor de kwetsbare weggebruikers en de leerlingen van het nabijgelegen ‘Heilg-Hart & College Halleweg’.

Automobilisten zullen daarom enkel nog van de Chopinlaan in de richting van de Halleweg kunnen rijden. Voor de fietsers en bromfietsers (Klasse a) verandert er niets, zij zullen in de Wielewaallaan in beide richtingen kunnen blijven rijden. Voorlopig gaat het om een proefopstelling. Maar de maatregel zal op zeer korte termijn geëvalueerd worden. Niet alleen voor de bewoners in de omgeving maar ook voor de ouders die hun kinderen met de wagen naar het ‘Heilig-Hart & College Halleweg’ brengen, zal het even wennen worden. Maar zij kunnen de Sint-Rochuswijk op een eenvoudige manier verlaten door hun reisweg verder te zetten via de Halleweg, de E. Ysayestraat en de Welkomstlaan. 

Frederic Chopinlaan / Zwaluwenlaan

Bij de evaluatie van het circulatieplan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ gaven de inwoners van de Chopinlaan en de Zwaluwenlaan aan dat de verkeersdruk enorm is toegenomen sinds de invoering van het circulatieplan. Daarom werd in de Zwaluwenlaan al eenrichtingverkeer ingevoerd in de richting van de Chopinlaan. Intussen werd ook in Chopinlaan eenrichtingverkeer ingevoerd. Voor fietsers verandert er niets maar auto’s mogen enkel in de richting van de Zwaluwenlaan/Wielewaallaan rijden. Ter hoogte van het kruispunt met de Wielewaallaan wordt het verkeer afgeleid naar de Halleweg. Dit moet de woonstraten zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand verkeer. Het gaat om een proefopstelling die nadien zal geëvalueerd worden. 

Om de veiligheid in de Chopinlaan te verbeteren zal er niet meer langs beide zijden van de straat geparkeerd worden. Wie vanuit de E. Ysayestraat de Chopinlaan inrijdt, zal in het eerste deel uitsluitend links kunnen parkeren (tot het huisnummer 20/22), in het tweede deel uitsluitend rechts. Dit systeem van geschrankt parkeren heeft bovendien een snelheidsremmend effect.

Albertstraat

De toegenomen verkeersdrukte was ook de grootste bekommernis van de inwoners van de Albertstraat. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen betreffende het toegenomen busverkeer zullen de routes van lijn 155 (Halle-Drogenbos-Anderlecht) en lijn 163 (Halle-Roosdaal) worden hertekend. Voorts wordt de Albertstraat vanaf 16 april getransformeerd tot een volwaardige fietsstraat. Er wordt onder meer een rode toplaag aangebracht, de voetpaden worden er verbreed en er ook komen ook meer groenvoorzieningen. Door deze aanpassingen krijgt de Albertstraat het uitzicht van een breed fietspad. Fietsers mogen dus binnenkort over de volle breedte van de Albertstraat rijden. Auto’s zijn weliswaar nog welkom maar ze mogen fietsers niet inhalen en niet sneller dan 30 km/u rijden. Deze ingreep moet de veiligheid van de bewoners en de kinderen die school lopen in basisschool De Winde gevoelig verbeteren. De werken starten vermoedelijk op 16 april en zullen duren tot midden juni. Meer details over de planning van de werken en de voorziene omleiding vind je hier.

Goudvinkenlaan

Om de verkeerstroom in de Albertstraat te milderen, zal er opnieuw tweerichtingsverkeer ingevoerd worden in de Goudvinkenlaan tussen de Halleweg en de Balthazarstraat. Op die manier beschikt het verkeer vanaf de Nijvelsesteenweg over een alternatieve route om de kleuter- en lagere school Zilverberk en het kinderdagverblijf ’t Pagadderke te bereiken. Deze maatregel  zou in principe ook een positieve invloed moeten hebben op de Chopinlaan. Na een proefperiode zal deze ingreep opnieuw geëvalueerd worden.

Villalaan en Kromstraat

In de Kromstraat en een gedeelte van de Villalaan (tussen de Lijsterlaan en de Klauwierlaan) zal voortaan enkel nog plaatselijk verkeer welkom zijn. De nodige signalisatie wordt eerstdaags geplaatst. Zonder deze maatregel dreigen de Villalaan en de Kromstraat een sluipweg te worden voor het verkeer dat vanaf de Eugène Ysayestraat naar het centrum wil rijden. Dat verkeer neemt best de nabijgelegen Welkomstlaan.

Knip Biezeweide

Het doorknippen van de Biezeweide ter hoogte van het kruispunt met de Jubellaan en de Rood Kruisstraat lokte zowel positieve als negatieve reacties uit. Omdat het Vlaams Gewest de drukke verbindingsweg tussen de Ring rond Brussel (R0) en de E429 (A8) verkeersveiliger wil maken en daaromtrent net een studie heeft afgerond wordt de evaluatie van de knip tijdelijk uitgesteld. De plannen van het Vlaams Gewest kunnen op korte termijn een wijziging in de verkeersstromen rond de knip teweeg brengen. Zo lang hier geen duidelijkheid over bestaat, heeft het voorlopig weinig zin om de situatie aan de Biezeweide nogmaals te veranderen. In het licht van eventuele beslissingen van het Vlaams Gewest zal de knip zeker opnieuw ter tafel komen op het college van burgemeester en schepenen.

Welkomstlaan

Om de veiligheid van de voetgangers te verbeteren zal er langs de parkeerstrook van de Welkomstlaan een grindpad aangelegd worden. Het groen zal er ook regelmatig gesnoeid worden zodat de doorgang vrij blijft voor de voetgangers.

Aan de parkeerstrook in de Welkomstlaan ter hoogte van het kruispunt met de Albertraat en de Villalaan wordt een doorgang gecreëerd voor de fietsers. Ze hebben er echter geen voorrang. Dit zal duidelijk gemaakt worden met haaientanden en een stopbord.

Bussen van De Lijn die tussen 2 shiften moeten wachten, kunnen dat voortaan doen aan de Welkomstlaan. Dit moet de drukte van de bussen aan het station verminderen.

Nijvelsesteenweg

Op de Nijvelsesteenweg worden fietsers aan de fietsoversteek ter hoogte van bakkerij Terrijn regelmatig gehinderd door foutparkeerders. Daarom zal de fietsoversteek een rode toplaag krijgen evenals het fietspad tussen de oversteek en het kruispunt met de Halleweg. Ook zullen er op termijn aan de oversteek betonblokken geplaatst worden.

Het parkeren op de Nijvelsesteenweg wordt uitgebreid. Dit moet de parkeerdruk in de Leopoldstraat en F. Loriestraat verminderen. De huidige parkeerstrook die begint ter hoogte van huisnummer 14 wordt verlengd tot aan huisnummer 68. Ter hoogte van huisnummer 72 en 74 wordt het parkeren toegelaten net zoals ter hoogte van huisnummer 82 en 84 en tussen huisnummers 88 en het braakliggend terrein recht tegenover huisnummer 135. Dit is een blauwe zone, dus bezoekers kunnen er maximum 3 uur parkeren met hun blauwe schijf. Voor de bewoners geldt die beperking niet op voorwaarde dat ze over een geldige bewonerskaart beschikken. 

Vandenpeereboomstraat

De mogelijkheid om de Vandepeereboomstraat tussen de Melkerijstraat en de Sint-Rochusstraat herin te richten zal onderzocht worden op het moment dat de Vogelpers en het kruispunt met de Sint-Rochusstraat worden heraangelegd voor de aansluiting met de Zuidbrug. Deze Zuidbrug vormt een nieuwe vaste verbinding tussen het centrum van Halle (vanaf de Suikerkaai) en de Sint‐Rochuswijk.

De afstaphalte voor de bussen van De Lijn (net voorbij de Melkerijstraat) wordt langs beide kanten zo’n 5 meter ingekort. Dit moet de zichtbaarheid vanuit de Melkerijstraat verbeteren. Op die manier zien hebben de bestuurders die langs de afstaphalte rijden een beter zicht op voetgangers die oversteken op het zebrapad aan het station.

Kardinaal Mercierplein

Aan het kruispunt van het Kardinaal Mercierplein met de Albertstraat en het kruispunt van het Mercierplein met de Edmond Nerinckxstraat, twijfelen autobestuurders vaak aan de nieuwe voorrangsregeling. Daarom zullen er stopborden geplaatst worden aan de Albertstraat en de Edmond Nerinckxstraat. Dit maakt de situatie duidelijk en veiliger. (Deze maatregel moet wel nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.)

Villalaan

In de Villalaan zal er niet meer geparkeerd kunnen worden tussen het huisnummer 96 en het kruispunt met de Lijsterlaan omdat aan deze kant de parkeerstrook vaak onderbroken werd door inritten. Er worden parkeerplaatsen gecreëerd tussen de huisnummers 105 en 109. (Deze maatregel moet wel nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad.)

Sint-Rochusstraat

Het idee om betalend parkeren in de Sint-Rochusstraat in te voeren wordt verlaten. Dit blijft dus een blauwe zone waar je met een blauwe schijf 2 uur gratis mag parkeren. 

Parkeren

In de K. Elisabethlaan, de Mouvauxstraat, de Prins van Luiklaan en in de Koningin Fabiolalaan wordt ook bewonersparkeren ingevoerd. In deze straten parkeren nu immers heel wat pendelaars die de trein nemen waardoor bewoners, handelaars en klanten regelmatig parkeerproblemen ondervinden. 

De vraag voor bewonersparkeren werd ook in een aantal andere straten geformuleerd. Maar omdat de parkeernood daar minder uitgesproken is, wordt hier niet op ingegaan. Wel wordt het aantal plaatsen voor bewonersparkeren aan de Nijvelsesteenweg uitgebreid.  

Uniforme fietsvoorzieningen

Alle fietspaden in de Sint-Rochuswijk zullen uniform gemaakt worden. Ook alle fietssuggestiestroken zullen er op termijn hetzelfde uitzien. Dit moet de verkeersveiligheid en herkenbaarheid voor de zwakke weggebruikers verbeteren. Deze aanpassing zal geleidelijk gebeuren.

Volledige wijk

In de volledige Sint-Rochuswijk zullen er aan het begin en het einde van de nieuw aangebrachte parkeerstroken bloembakken/plantvakken geplaatst worden. Ook op de Welkomstlaan zullen de bloembakken teruggeplaatst worden.   

Nog vragen? Openbare werken, mobiliteit en milieu

Het volledige circulatieplan vind je in de brochure 'ademruimte voor Sint-Rochus'.

 

Brochure "Ademruimte voor Sint-Rochus"

Meer info en contact:
Terug naar overzicht